over bergman

algemene voorwaarden.versie1.feb2009


ALGEMEEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koningin officieel wordt gevierd. Dagen: alle kalenderdagen. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan ViaBergman Inkoopdiensten zich tegen betaling van honorarium en kosten ten opzichte van Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.


1 - OFFERTES
Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 5 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.


2 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden samen met de overeenkomst en komt tot stand op het moment dat de overeenkomst door ViaBergman Inkoopdiensten en Opdrachtgever zijn ondertekend. Zolang de overeenkomst niet retour is ontvangen, behoudt ViaBergman Inkoopdiensten zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De overeenkomst is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan ViaBergman Inkoopdiensten verstrekte informatie.

2.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen,correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud,aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.4 Elke tussen Opdrachtgever en ViaBergman Inkoopdiensten gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij ViaBergman Inkoopdiensten de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.


3 - MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke ViaBergman Inkoopdiensten overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de door ViaBergman Inkoopdiensten gewenste vorm en wijze aan ViaBergman Inkoopdiensten ter beschikking worden gesteld.

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat ViaBergman Inkoopdiensten onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ViaBergman Inkoopdiensten ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat ViaBergman Inkoopdiensten wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van ViaBergman Inkoopdiensten noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te ragen ondermeer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.

3.5 Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door ViaBergman Inkoopdiensten noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde ViaBergman Inkoopdiensten in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikkingstellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.


4 - UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Alle werkzaamheden die door ViaBergman Inkoopdiensten worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van ViaBergman Inkoopdiensten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 ViaBergman Inkoopdiensten bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de overeenkomst (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal ViaBergman Inkoopdiensten zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst beschikbaar blijft(blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft ViaBergman Inkoopdiensten het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

4.3 ViaBergman Inkoopdiensten kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waarvoor de overeenkomst geldt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien ViaBergman Inkoopdiensten echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

4.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met ViaBergman Inkoopdiensten overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de overeenkomst belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van ViaBergman Inkoopdiensten om de overeenkomst correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op ViaBergman Inkoopdiensten.

4.5 ViaBergman Inkoopdiensten houdt terzake van de overeenkomst een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van ViaBergman Inkoopdiensten.


5 - GEHEIMHOUDING
5.1 Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is ViaBergman Inkoopdiensten/zijn de door ViaBergman Inkoopdiensten ingezette medewerk(st)er(s)verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

5.2 Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is ViaBergman Inkoopdiensten niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval ViaBergman Inkoopdiensten voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

5.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door ViaBergman Inkoopdiensten vooraf gaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ViaBergman Inkoopdiensten, niet aan derden openbaren.

5.4 ViaBergman Inkoopdiensten en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.

5.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is ViaBergman Inkoopdiensten gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van ViaBergman Inkoopdiensten en slechts ter indicatie van de ervaring van ViaBergman Inkoopdiensten.


6 - INTELLECTUELE EIGENDOM
6.1 ViaBergman Inkoopdiensten behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendomheeft of geldend kan maken.

6.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder medebegrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van ViaBergman Inkoopdiensten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van ViaBergman Inkoopdiensten toegestaan. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.


7 - HONORARIUM
7.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is ViaBergman Inkoopdiensten gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

7.2 Het honorarium van ViaBergman Inkoopdiensten is exclusief onkosten van ViaBergman Inkoopdiensten en exclusief declaraties van door ViaBergman Inkoopdiensten ingeschakelde derden.

7.3 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.


8 - BETALING
8.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door ViaBergman Inkoopdiensten aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

8.2 Bij overschrijding van de onder 8.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever, na door ViaBergman Inkoopdiensten ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever.

8.3 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van ViaBergman Inkoopdiensten daartoe aanleiding geeft, is ViaBergman Inkoopdiensten gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ViaBergman Inkoopdiensten te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is ViaBergman Inkoopdiensten gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan ViaBergman Inkoopdiensten uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.


9 - RECLAMES
9.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 10 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 10 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ViaBergman Inkoopdiensten kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van ViaBergman Inkoopdiensten waarop de reclame geen betrekking heeft.

9.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.


10 - LEVERINGSTERMIJN
10.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door ViaBergman Inkoopdiensten is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

10.2 Omdat de duur van de overeenkomst kan worden beïnvloed door allerlei factoren,zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

10.3 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is -door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij ViaBergman Inkoopdiensten de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


11 - OPZEGGING
11.1 Opdrachtgever en ViaBergman Inkoopdiensten kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

11.2 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

11.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft ViaBergman Inkoopdiensten recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies evenals van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals ondermeer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ViaBergman Inkoopdiensten zijn toe te rekenen.Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door ViaBergman Inkoopdiensten, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van ViaBergman Inkoopdiensten bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. ViaBergman Inkoopdiensten behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor ViaBergman Inkoopdiensten extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

11.4 Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.


12 - AANSPRAKELIJKHEID
12.1 ViaBergman Inkoopdiensten zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ViaBergman Inkoopdiensten kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan ViaBergman Inkoopdiensten onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ViaBergman Inkoopdiensten voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van ViaBergman Inkoopdiensten die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is ViaBergman Inkoopdiensten slechts voor directe schade aansprakelijk. Iedere aansprakelijkheid van ViaBergman Inkoopdiensten is beperkt - behoudens opzet of bewuste roekeloosheid - tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het betreffende factuurbedrag.

12.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ViaBergman Inkoopdiensten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ViaBergman Inkoopdiensten toegerekend kunnen worden; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.3 ViaBergman Inkoopdiensten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door ViaBergman Inkoopdiensten gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart ViaBergman Inkoopdiensten voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan ViaBergman Inkoopdiensten onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen danwel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van ViaBergman Inkoopdiensten en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

12.5 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door ViaBergman Inkoopdiensten voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

13 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
13.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ViaBergman Inkoopdiensten is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de rechtbank ’s-Gravenhage, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Benieuwd wat Bergman Inkoop voor uw organisatie kan doen?
Bel 06-22 244 064 of mail naar info@bergmaninkoop.nl